Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αφορά όλες τις μεταβιβάσεις (αγορά, πώληση, δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά) από 31/12/21 και θα είναι προαπαιτούμενο για να μπορούν να πραγματοποιηθούν. Καλό είναι να μην περιμένει κάποιος τελευταία στιγμή, και να τα έχει τακτοποιημένα το νωρίτερο δυνατόν. Συνήθως προκύπτουν ζητήματα κατά τις αυτοψίες μηχανικού, έγγραφα/σχέδια που λείπουν, κλπ., και η μεταβίβαση μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι το τελευταίο βήμα της οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους. Μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη.

Το «πιστοποιητικό πληρότητας» θα εκδίδεται από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς και σε αυτό θα βεβαιώνεται με δήλωσή τους η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ταυτότητα. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κτήριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, έχει μοναδικό αριθμό και αναγράφει τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου ή γηπέδου ή διηρημένης ιδιοκτησίας. Με τις μέχρι τώρα οδηγίες, στη νομοθεσία θα υπάγονται και τα αδόμητα οικόπεδα - γήπεδα.

Η Hλεκτρονική Ταυτότητα του Kτηρίου (ή της διηρημένης ιδιοκτησίας) θα εμπεριέχει, τα εξής:

  • α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,
  • β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, εφόσον απαιτείται,
  • γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας
  • δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
  • ε)τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
  • στ) τα σχέδια κατόψεωντα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α΄, β΄ και ε΄, πλην των κοινοχρήστων χώρων,
  • ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/13 ή τον ν. 4495/17 ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99,
  • η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν βρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι’ αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.